1. خانه
  2. /
  3. کابل شبکه و فیبرنوری
  4. /
  5. تجهیزات فیبر نوری
  6. /
  7. تجهیزات اندازه گیری
  8. /
  9. PON پاور متر

PON پاور متر

PON Optical Power Meter
پاورمتر نوری
پاورمتر نوری برای تست، عیب یابی، اندازه گیری و تعیین افت سیگنال در شبکه های متشکل از فیبر نوری کاربرد داشته و قادر به اندازه گیری و نمایش همزمان سیگنال های PON نیز می باشد. این پاورمتر را به عنوان یک تستر شبکه برای اندازه گیری و نمایش همزمان میزان توان در طول موج های 1310, 1490 و 1550 نانومتر می توان استفاده کرد و رابط اتصال آن برای متصل کردن به کابل فیبر نوری، SC/PC می باشد. این دستگاه که در در بازار تجهیزات شبکهعرضه شده است، می تواند تا 100

دسته بندی:  تجهیزات اندازه گیری
برچسب:  Fiber Optic, PON Power meter, سپهر شبکه

اﯾﻦ ﭘﺎور ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮری ﭘﺴﯿﻮ  PON اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی FTTH و FTTP ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی آپ اﺳﺘﺮﯾﻢ)1310nm ( از ONT و داون اﺳﺘﺮﯾﻢ ) 1490nm &1550nm ( از OLT در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی Live Fiber ) FTTH( را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﻗﻼم ﻫﻤﺮاه: ﭘﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ، ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ FCﺑﻪ SC،ﺷﺎرژر، ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ، ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ
مشخصات فنی پاورمتر فیبر نوری
نوع کالا : پاورمتر فیبر نوری
طول موج : 1310/1490/1550 نانومتر
محدوده اندازه گیری : 1310nm: +10 ~ -35 dBm / 1490nm: +10 ~ -50 dBm / 1550nm: +25 ~ -45 dBm
رابط اتصال : SC/PC
دقت : ±0.2dB / ±0.5dB (burst signal)
منبع تغذیه : 3 عدد باتری قلمی AA یا آداپتور AC/DC
زمان کار باتری : بیش از 36 ساعت
تعداد کاربر قابل تعریف : 10 کاربر
داده قابل ذخیره سازی : 100 نتیجه
خاموش شدن خودکار : پس از 10 دقیقه عدم فعالیت – انرژی باتری پایین
ابعاد : 40*90*190 میلیمتر
وزن : 450 گرم

محصولات مرتبط

فهرست